Rundvisning:
Tirsdag kl. 10.30


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

Udslusningsstrategi på Kalundborgegnens Produktionsskole.

Målet er, at gøre unge klar til uddannelse eller tilegne sig kompetencer, som fører til et job. Fordi at der er dokumentation på, at det har afgørende betydning for den enkeltes selvopfattelse og lyst til at bidrage aktivt som selvforsørgende til et demokratisk samfund.

Vores mål i 2016 er at udsluse mindst 2/3 af skolens deltagere til uddannelse eller arbejde: Heraf mindst 30 % til erhvervsuddannelse.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning, som er baseret på praktisk arbejde og produktion på værksteder, som alle peger i retning af en erhvervsuddannelse.

Vi siger: ” Den der laver noget, lærer noget”. Det betyder, at vi fastholder reelt produktivt værdiskabende arbejde, som vores primære læringsgrundlag. Nærheden til en fagligt dygtig, engageret og motiveret værkstedsleder er den bærende relation i udviklingen af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Læringen foregår situeret i sociale praksisfællesskaber på værksteder bygget op som en ”mini-virksomhed”, som skal samarbejde med de andre ”mini-virksomheder” som udgør Kalundborgegnens Produktionsskole.

Vi ser os selv som en slags ” Campus for praksislæring”. Det medfører, at vores produktionsskoledeltagere går ”side om side” med unge, som konkret er i fuld gang med en ungdomsuddannelse. Derved kan ”gnisten” til et fag lettere blive tændt hos vore produktionsskoledeltagere, og de kan have rollemodeller helt tæt på, medens de går på Kalundborgegens produktionsskole.

Vi har følgende tilbud om uddannelser med et praktisk udgangspunkt:

  • Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, Kombineret ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse.

Metoder for at opnå vores mål:

 • Ved indskrivning registreres deltagerens resultater fra folkeskolen fordi det giver indblik i deltagerens hidtil faglige niveau. Der er tilbud om undervisning i almene fag herunder dansk og matematik, som begynder med en niveauafklaring.
 • Inden de første 14 dage har værkstedslederen gennemført en semistruktureret indslusningssamtale med den unge. Samtalen skal afdække den unges umiddelbare resurser, udfordringer, dilemmaer, fremtidsønsker og munde ud i en konkret aftale om det kommende samarbejde. Fordi deltageren derved allerede fra start får angivet en retning/ et mål for aktiviteterne på værkstedet.
 • Den daglige vejledning og rådgivning foregår løbende i forbindelse med arbejdet på værkstederne. Fordi det ofte er ”hen over høvlebænken”, at den unge er mest lydhør og imødekommende. I forlængelse heraf tilbydes løbende og efter en konkret individuel vurdering samtaler med vejleder, en coachingsamtale samt, efter behov, samtaler med en psykolog og samtaler med en rusmiddelkonsulent.
 • Hver 3. måned afholdes formel struktureret vejledningssamtale med deltagelse af skolens værkstedsleder samt skolens vejleder. Der tages her stilling til om deltageren er klar til kombinationsforløb eller er kommet nærmere en afklaring i forhold til valg af uddannelse. Der foretages en vurdering af, om eleven skal i gang med et konkret målrettede forløb hen i mod optagelse på Grundforløb 2.
 • Kompetencetavler med 4-taxonomi anvendes på alle værksteder og denne opdateres mindst 1 gang om måneden. Fordi kompetencetavlen er et synligt og konkret symbol på deltagerens progression i forhold til den faglige udvikling på værkstedet.
 • Praktikforløb i virksomheder gennemføres, under iagttagelse af gældende lov, løbende og efter en individuel vurdering. Fordi praktik understøtter den unges valgkompetence, og kan præcisere en brancheafklaring.

Opfølgning:

 • ” Vi siger hvad vi gør og vi gør hvad vi siger” En forudsætning for, at lykkes med strategien er, at vi følger op på proces og resultater.
 • Hver dag fører værkstedslederen protokol over deltageren. Komme/gå tider samt sygdom eller fravær. Denne registrering giver overblik over værkstedsfremmødet. Der følges øjeblikkeligt op på uacceptabelt fravær i form af opringning, sms eller hjemmebesøg, hvis bekymringen kræver dette. Fordi fremmødet er forudsætning for læring.
 • Hver dag går vejlederen ” en runde” på værkstederne for at registrere hvor mange deltagere som er mødt, er sygemeldte, er udeblevet osv. Status drøftes med værkstedslederen. Registreringen giver overblik over det samlede fremmøde på skolen og sammenhængen mellem værksteder og fravær. Der tages en drøftelse med værkstedslederen, hvis fremmødet pludseligt falder på et værksted, og der lægges en plan for at få en højere fremmødestatistik.
 • Dagligt skal deltageren føre logbog/arbejdsseddel som dokumenterer dagens produktion/undervisning/læring. Denne skal underskrives af såvel deltager som værkstedsleder.
 • Mindst 1 gang mdl. følger værkstedslederen, sammen med den unge, op på den unges opnåede kompetencer via en kompetencetavle med 4 taxonomier. Forventningen er, at der over tid sker en progression.
 • Hvert kvartal følges der op på skolens udslusningstal. Ingen ung udsluses til ”ingenting”.
 • Der følges op 4 måneder efter udslusning, om den unge fortsat er i gang.
 • Skolens gennemfører den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering og iværksætter på baggrund heraf tilpasninger med henblik på, at opnå det bedst mulige undervisningsmiljø på skolen.
 • Vi tilbyder undervisning i 4D: Dokumentar, Demokrati, Dannelse, Danmark for her igennem, at styrke deltagerne kompetencer til at indgå som aktiv medborger i et demokratisk samfund.

Netværk der understøtter udslusningsstrategien:

Det har høj prioritet, at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller myndigheder.
Skolen har samarbejdsaftaler med samtlige erhvervsuddannelsesinstitutioner, som skolens deltagere frekventerer i kombinationsforløb eller i forbindelse med:

Overgang til grundforløb 1 eller 2, Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse eller Erhvervsgrunduddannelse.

Vi samarbejder om konkrete unge med blandt andet:

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, som vi mødes med 1 gang mdl.
 • Psykolog fra Ungdommens PsykologCenter Nordvestsjælland, som har faste dage på skolen.
 • Ungekonsulent fra misbrugscenteret, som har faste dage sig på skolen.
 • Opsøgende socialpædagogiske medarbejdere, som vi samarbejder med om konkrete ”bekymrings” unge over 18 år.
 • Fagcenter Børn, læring og uddannelse om unge med indlæringsvanskeligheder
 • Fagcenter Børn og Familie om konkrete ”velfærdstruede” unge.
 • Jobcenteret omkring konkrete unge der har brug for et produktionsskoleophold.
 • Garantiskolesamarbejde – for ungdomsuddannelser i Kalundborg Kommune. ”Ingen ung må tabes på gulvet”

Listen er ikke udtømmende men karakteristisk for netværket omkring konkrete unge. Der er et tæt og bredt samarbejde med Kalundborg Kommune. Samarbejdet er forankret i forskellige fora. Eksempelvis:

 •  Uddannelsesrådet
 • Lokalrådet (Politireform)
 • Styregruppesamarbejde
 • Faglige udvalg omkring målgruppen.
 • Skolens leder indgår i et ledelsesnetværk med samtlige ledere af ungdomsuddannelser i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner. Her koordineres og masseres samarbejdet, så de daglige processer skolerne imellem kan glide så hensigtsmæssigt som muligt.