Rundvisning:
Tirsdag kl. 10.30


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

Vedtægter

§ 1. Skolens navn og hjemsted.
Skolens navn er Kalundborgegnens Produktionsskole.
Stk. 2. Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængigt. Skolens hjemsted er Kalundborg Kommune.
§ 2. Skolens formål.
Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed efter produktionsskoleloven.Stk. 2. I henhold til lov om produktionsskoler er skolens formål at tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion, og som skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Skolen skal løbende fokusere på at opnå de bedst mulige udslusningsresultaterDet er skolens opfattelse, at vi alle er gode til noget, og at det i særlig grad er skolens opgave at hjælpe den enkelte deltager til at finde ud af, hvad det er.Målet er at den enkelte unge gennem sit engagement og omhu i arbejdet på skolens værkstedslinier skal opleve en konkret dygtiggørelse, så han eller hun med fortrøstning kan anvende sine evner og skabe sig et godt og produktivt liv. Gennem et tæt samarbejde med private producenter og opfindere om produktudviklingsopgaver, prøveserier og relevante tjenesteydelser til støtte for ny produktion i lokalområdet forsøger skolen stadigt at medvirke til udvikling af arbejdsopgaver, der samtidig kan udgøre et godt, varieret og udfordrende læringsgrundlag for skolens deltagere. Derved styrkes skolens kerneydelse.
§ 3. Skolens ledelseBestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, jf. lov om produktionsskoler.Stk. 2. Hvad angår bestyrelsens opgaver henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser herom i lov om produktionsskoler.Stk. 3. Den daglige ledelse og administration varetages af skolens leder, der tillige har det pædagogiske ansvar jf. lov om produktionsskoler.
§ 4. Bestyrelsens sammensætning og funktion.
Bestyrelsenbestår af 7 medlemmer, der udpeges eller vælges således:
3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. En vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og to udpeges fra kommunens administration.
1 medlem vælges af arbejdstagerorganisationen i Kalundborg Kommune.
1 medlem vælges af arbejdsgiverorganisationen i Kalundborg Kommune.
1 medlem vælges af Kalundborgegnens Erhvervsråd.
1 medlem vælges af skolens medarbejdere.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er højst 4 år. Genvalg er muligt. Funktionsperioden for medlemmer valgt/udpeget af Kalundborg Kommune er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.
Stk. 3.Bestyrelsenskal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. Lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 4. Deltagerrepræsentanterne i skolens deltagerråd har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. Lov om produktionsskoler.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. Lov om produktionsskoler.
Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 7.Bestyrelsenvælger selv sin formand og næstformand, jf. Lov om produktionsskoler.
Stk. 8.Bestyrelsener beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af skolens vedtægter og skolens ophør og om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indgåelse af andre væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves et flertal på 2/3 af den samlede bestyrelse
Stk. 9. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og deltagernes repræsentant kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf.Bestyrelsenkan fastsætte generelle regler herom i forretningsordenen.
Stk. 10.Bestyrelsenfører en protokol over beslutninger og indholdet af disse. Protokollen skal tillige indeholde oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.
Stk. 11.Bestyrelsenfastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
Stk. 12.Bestyrelsenvælger skolens revisor.
Stk. 13. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
§ 5. Vederlag til formand og næstformand.
Der ydes vederlag til formand og næstformand jf. Lov om produktionsskoler. Vederlaget udgør pr. kalenderår i 2007 kr. 20.000,- til formand og kr. 10.000,- til næstformand. Beløbet procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler.
Stk. 2. Der ydes 1 procent i særlig feriegodtgørelse af vederlag til bestyrelsens formand og næstformand.
Stk. 3. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand eller næstformand nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.
§ 6. Inhabilitet og tavshedspligt.
Bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen, jf. Lov om produktionsskoler.
§ 7. Finansiering.
Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud efter Lov om produktionsskoler.Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.
Stk. 2. Grundtilskud i henhold til Lov om produktionsskoler ydes af Kalundborg Kommune med det almindelige grundtilskud.
Stk. 3. Skolens midler må alene komme dens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.
§ 8. Skolens forpligtelser.
Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, medmindre andet er bestemt i produktionsskoleloven eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de skolen påhvilende forpligtelser.
Skt. 2. Der meddeles prokura til skolens leder.
§ 9. Vedtægtsændringer.
Bestyrelsentræffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring træffes med et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer, og skal vedtages på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal godkendes af Kalundborg Kommunalbestyrelse.
§ 10. Ophør.
Beslutning om skolens ophør træffes af bestyrelsen. Beslutning om ophør træffes med et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer og skal vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
Stk. 2. I tilfælde af skolens ophør skal bestyrelsen fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter Kommunalbestyrelsens godkendelse i Kalundborg Kommunalbestyrelse jf. lovens § 4 stk. 2.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af skolens bestyrelse den 10. oktober 2006 og den 2. november 2006.

Godkendt af Sammenlægningsudvalget i Kalundborg Kommune.

Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar 2007.