Kontakt os

Rundvisning;
Tirsdag kl. 10.30.


Saltoftevænge 4
4470 Svebølle
Telefon: 59 29 38 33
Mail: kps@k-p-s.dk

Vurdering af undervisningsmiljøet

Sammenfattende vurdering af undervisningsmiljøet på Kalundborgegnens Produktionsskole 2014.

I september 2014 gennemførte Kalundborgegnens Produktionsskole en undervisningsmiljøvurdering. Skemaet som anvendtes til kortlægningen er udarbejdet af Danske Produktionsskoler i samarbejde med Produktionsskoleforeningens arbejdsmiljøorganisation ”Giv agt”. Skemaet er derefter tilrettet værkstedsmiljøet på Kalundborgegnens Produktionsskole.

Af hensyn til de deltagere, som har svært ved at læse eller koncentrere sig, fik alle i forbindelse med besvarelse af skemaet tilbud om hjælp af en af skolen lærere.

På en produktionsskole som Kalundborgegnens Produktionsskole er omdrejningspunktet for deltagernes dygtiggørelse først og fremmest praktisk arbejde og produktion. Ved at udføre ”rigtige” arbejdsopgaver på værkstederne får deltagerne mulighed for at tilegne sig læring med udgangspunkt i en praktisk hverdag, der ligger tæt op ad det, der foregår på en almindelig arbejdsplads.  Derfor anvender vi også betegnelsen deltager, når vi omtaler vores målgruppe. Hos os er de hverken kursister, studerende eller elever, fordi de er med til at udføre mange forskellige ordrer og produktioner, der ikke er planlagt efter pensum, men efter bestilling fra kunder. Det er så værkstedslærerens didaktiske opgave – ud fra faglig og pædagogisk indsigt – at anvende de muligheder der ligger i opgaven på en sådan måde at de tilgodeser den enkelte deltagers faglige, sociale og personlige udvikling.

De samlede besvarelser ser således ud

sporgeskema
Det psykiske arbejdsmiljø
Knapt 90 % svarer, at de synes OK, Godt eller Meget godt med hensyn til fællesskabet, samarbejdet og venskabet på værkstederne, hvilket afspejler en høj grad af tilfredshed med egen og andres indsats omkring produktionen. Produktionen er dette ”fælles tredje”, som binder relationerne sammen på værkstedet.

Flere deltagere kommer på Kalundborgegnens Produktionsskole med et meget negativt syn på deres egen formåen og evner. Ofte er deltagernes erfaringer med lærling forbundet med ulyst og negativitet.

Det kan derfor med god grund antages, at det psykiske læringsmiljø på Kalundborgegnens Produktionsskole bidrager til, at deltagerne får et nyt syn på egen læring og formåen. I et perspektiv hvor vi taler om livslang læring, må det betegnes som tilfredsstillinde, at så mange trives med vores anderledes læringsmiljø.

78 % har svaret OK, Godt eller Meget godt med hensyn til hvordan mobning og trusler bliver tacklet. Det sociale praksisfællesskab er et bærende element i vores hverdag og ingen må være uden for fællesskabet.

Udviklingspotentiale: relationen mellem lærere og deltagere kan forbedres. Ca. 12 %, svarer at mobning og trusler tackles Dårligt. Dialogen med og tilliden til at Værkstedslederens ansvar for, at ingen mobbes skal mere i fokus. Dette kan ske på målrettede møder og fællesaktiviteter, hvor trivsel og mobning er på dagsorden.

Et paradoks er det, at 70 % har det OK, Godt eller Meget godt med at være deltager på skolen og 75 % svarer OK, Godt eller Meget godt til deres egen udvikling af kammarat-  og venskab hvorimod 34 % svarer Dårligt eller Meget dårligt til hvorvidt de er stolte af at gå på skolen eller får mere selvtillid af at gå på skolen.

Udviklingspotentiale: Skolen har en brandingopgave. Det fine ungdomsmiljø som besvarelserne bekræfter, at vi skaber på vores skole, når for en større gruppes vedkommende ikke længere end til vores egen matrikel. Nogen er måske ”flove” og opfatter at de er ”endt” på Produktionsskole snare end en ny start på uddannelse og opfatter det som et nederlag.

Det fysiske læringsmiljø
81 % svarer OK, Godt eller Meget godt til skolens fysiske rammer generelt. Generelt er der tilfredshed med skolens fysiske miljø. Der er plads til forbedring vedrørende toiletforhold på et par værksteder og pladsforholdene i kantinen. Der er generel tilfredshed med skolen rygepolitik og rygezoner selvom det i besvarelserne antydes (tolkes), at nogen gerne ser, at skolen anviser rygepavilloner.

100% har svaret OK, Godt eller Meget godt til skolens sikkerhed i forhold til arbejdet med maskiner. Dette er yderst tilfredsstillende på en skole, der som vores har dispensation fra unges arbejde med farlige maskiner på betingelse af, at vi fortager en daglig realkompetenceafklaring og gennemfører individuelt tilrettelagte sikkerhedskurser i betjening af skolens maskiner.

Det æstetiske læringsmiljø
Generelt er der en OK besvarelse på spørgsmålene vedrørende skolens æstetiske læringsmiljø. Det er især på spørgsmål der vedrører billeder, planter, møbler, indeklima, lyd og temperatur, at det neutrale tipper over til en lille ”næserynken”

I en skoleform, hvor det er værkstedsundervisning og produktionen, der er det bærende, er der naturlige grænser for ”hyggekroge” og bløde sofaer.

Alligevel vil Kalundborgegnens Produktionsskole bestræbe sig på, at det æstetiske læringsmiljø får øget fokus. Det er vores opfattelse, at en praktisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig værkstedsindretning godt kan fungere sammen med områder, der er mere æstetisk inspirerende.

Handleplan for forbedringer
På baggrund af den gennemførte undervisningsmiljøundersøgelse, og den nærmere analyse af resultaterne er der tilrettelagt følgende handleplan:

  • Skolens deltagerråd skal også have fokus på at italesætte et godt undervisningsmiljø. Resultatet af undervisningsmiljøvurdering skal forelægges deltagerråd og der tages initiativ til at italesætte strategier i forhold til mobning og trusler.
  • Flere trivselsmøder på værkstederne, en åben og ærlig dialog om problemer skal øges. Handleplaner i forhold til mobning og trusler skal udarbejdes på alle værksteder.
  • Der fortsættes en renovering af skolen, hvor det æstetiske også vil blive inddraget.
  • Der udarbejdes katastrofeplan samt årlig brandinstruks.